عنوان کامل پایان نامه :

 ارزیابی توانها وقابلیت های عناصر بافت قدیمی در توسعه صنعت گردشگری

قسمتی از متن پایان نامه :

نظریه های گردشگری (در جهان و ایران):

صاحبنظران متعددی درمورد گردشگری نظریه هایی را مطرح کرده اند که در این جا به بعضی از آنها تصریح می گردد که در این قسمت به بعضی از آنها می پردازیم. افرادی مانند برادون، اکرانز، گتز معتقد هستند که گردشگری از حالت تک بعدی ومحض خارج شده و دیدگاههای جدید آن را در ارتباط با مسائل اجتماعی و طبیعی قرار داده می باشد در واقع اگر گردشگری با دیگر مسائل اجتماعی و مقررات اکولوژیکی هم سویی نداشته باشد،برنامه­تنظیمی­نهایتاً­منجربه­شکست­خواهدشد. (ارمغان،1386،صص206و207و208)

*گتز نیز گردشگری و برنامه ریزی در آن را فرآیندی بر اساس پژوهش و ارزیابی و مبتنی بر شرایط بهینه در ایجاد ارتباط بین گردشگری، رفاه و حفظ محیط زیست می داند. و اما از دیدگاه ایده آلیستی برنامه ریزی برای گردشگری و گردشگری ملزم می باشد با منافع اقتصادی و اجتماعی در تمامی سطوح  همخوانی داشته باشد که برنامه ریزی گردشگری صرفاً به فرمول درآوردن برنامه ها و طرح ها برای آینده نیست. بلکه نحوه انجام آن به صورتی بدون آسیب نیز می گردد. و گردشگری در جهت اقتصاد باز اقدام می کند. که در چارچوب آن بایستی اهداف مشخص باشد و اما به نظر اکرانز سه عنصر، زوایای گوناگون گردشگری را تشکیل می دهند که عبارتند از: 1)جلب رضایت گردشگری. 2) حفظ محیط زیست3) تشویق عاملان و مبتکران گردشگری. (ارمغان،1386،ص25)

*اریک کوهن در مطالعه جهانگردی بر زندگی اجتماعی به چهار نوع تصریح می کند: 1) جهانگردی عمومی؛ که برای رفع خستگی به سیر و سفر می پردازند که اثر گذاری آن در منطقه کم می باشد. 2) جهانگردی فردی؛ که جهانگرد از آزادی اقدام بیشتر برخوردار می باشد و زیرا به تنهایی سفر می کند. 3) جهانگردی نوجو؛ که رد آن افراد گردشگر تنها سفر کرده و می کوشد راه تازه ای پیدا کرده تا با جامعه میزبان ارتباط پیدا کند که اندازه اثرگذاری آن زیاد می باشد. 4) جهانگردی آسانگرد؛ خانه و کاشانه خود را ترک کرده و زندگی جدیدی را در جامعه میزبان آغاز کرده و در جستجوی مسائل تازه بوده و بیشترین اثر را  در جامعه میزبان دارد. (ارمغان، 1386،ص26)

* اما حمید ضرغام می گوید؛ گردشگری در قرن 21 در چارچوب نوآوری های فن آوری و کارکردهای جدید مدیریتی از یک سو و سیطره همه جانبه سرمایه­داری همراه با شکل گیری اقتصاد جهانی و کمرنگ شدن­مرزهای سیاسی تحولات بسیاری را در فضاهای جغرافیایی سبب می گردد.گردشگری در دوران ساختارشکنی پسامدرنیسم یک واقعیت مهم اجتماعی می باشد که اکثراً از دیدگاههای تعادل فرهنگی و تعادل های توسعه ای (عدالت اجتماعی) به آن نگریسته می گردد. .(ضرغام، 1376،ص390)

*و محمدرضا شفقی نیز می گوید؛ عملکرد و تأثیرات گردشگری در فضاهای جغرافیایی فراتر از مفهوم دو بعدی در زمینه فرهنگ و اقتصاد می باشد و چشم اندازهای متعددی را می سازد. مطالعه تأثیرات گردشگری از دیدگاههای مختلف در یک کلیت فراگیر در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی تبلور یافته و رویکردی چند بعدی را شکل داده می باشد. فضاهای جغرافیایی همچون مقاصد و اهداف گردشگری دائماً در حا تغییر و تحول اند.(شفقی،1376، صص227)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1) آیا عناصر بافت قدیمی می تواند تأثیر مؤثری در جذب گدشگر و سرمایه گردشگری موثر باشد ؟

2) تا چه اندازه شناخت کافی از ظرفیتهای توریستی و معرفی و تبلیغات کارا از بافت قدیمی شهر سمنان در جهت توسعه گردشگری این شهر تأثیر موثری دارد ؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

3) آیا سرمایه گذاری کافی در زمینه توسعه گردشگری (بافت قدیمی شهر سمنان ) شده می باشد ؟

4) آیا شهر سمنان دارای تاسیسات زیر بنایی مناسب جهت جذب گردشگری را دارد؟

5) آیا تبلیغات و اطلاع رسانی لازم از طریق چاپ بروشور و ایجاد پایگاه اینترنتی در زمینه گردشگری بافت قدیمی شهر سمنان انجام شده می باشد ؟

6)  آیا مرکزی برای معرفی فرهنگ بومی بافت قدیمی شهر سمنان هست ؟

7)آیا اقداماتی در جهت تقویت بخش خصوصی و ارائه تسهیلات ویژه به آنان برای سرمایه گذاری در زیر ساخت های گردشگری انجام شده می باشد ؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه